Jason Christ | Ill Behaviour | Careering Ahead Apex Leadership Ltd Premium Free PDF English Pages 47 So how do you take control of your career? For many of us, a career feels like something that happens to us, and we simply get by. Read more

Year 2 PJ Final Exam

|
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 7 views
of 13

Please download to get full document.

View again

Description
Pendidikan Jasmani Tahun 2 Akhir Tahun 2016
Share
Transcript
  Jawab semua soalan. (Bahagian A)1)Daya tahan kardiovaskular ialah untuk mengukur keupayaan.....................  A.Jantung dan sistem darah berfungsi dengan baikB.Paruparu bernafas!.Pundi ken ingD.Buah pinggang men u i darah #)Paruparu ialah organ.................................. A.Pembiakan!. Pernafasan B.$engepam darah D. $engalirkan darah %)Bapa &atin menerima khabar dari kampung tentang kematian datuknya.  Apakah perasaan bapa &atin'  A.embira!. asihan B.*edihD. *uka+)Ahlin bersama bapa dan adiknya ............ di taman pada setiap petang untuk mengisi masa lapang A.$elompat !. ,idur B.BerbuabualD. Ber-oging )&ran is telah melakukan beberapa aktiviti imbangan. Antara berikut yang manakah  bukan aktiviti imbangan...   A.Dirian bangau B. /ompat ketingtingB.Dirian skala D. ,urun naik tangga 0)ambar ra-ah di atas menun-ukkan seorang murid sedang melakukan aktiviti.................  A.$eleding ke sisi!. $elentik aksi ku ing 1 (  markah)  B.$elentik ke belakangD. $embongkok ke hadapan)ita perlu memakai ............ ketika melakukan aktiviti lasakseperti menunggang basikal dan mendaki gunung. A.Alat keselamatan diri yang lengkapB.Pakaian yang longgar dan topi!.,opi dan tali pinggangD.asut dan pad siku2)Aktiviti............................dapat meningkatkan daya tahan kardiovaskular.  A.Bangkit tubi !. $enolak dinding sambil meledingB./ari ulang alikD. Duduk dan membongkok badan 3)&irdaus.............................dan.............................untuk men-aga kebersihan diri daripada di-angkiti penyakit.  A. membasuh.....mengemas pakaian B. makan.....minum !. menyapu ...menyimpan sampah D. mengelap...membungkus perabot 14) armila membuat kad u apan 5ari uru untuk dihadiahkan kepada !ikgu 6osnani sebagai u apan...................................atas -asa beliau. A. selamat hari lahir!. terima kasihB. semoga epat sembuhD. semoga ber-aya 11)Bermain piring terbang memerlukan kemahiran koordinasi................ A. membaling dan melompat !. membaling dan terbang B. membaling dan menyambut D. membaling dan berlari1#)*ampah sarap boleh men-e-askan persekitaran.7yamuk aedes boleh membiak dan menyebabkan penyakit.................................  A. malaria B. taun !. iritbirit D. denggi 1%)....................................ialah keupayaan seseorang bergerak dengan pantas sambil bertukar arah seperti permainan bola bera un. 2 ( + markah)   A. 8mbangan B. elenturan !. etangkasan D. Pergerakan kreatif 1+)Alatan yang digunakan dalam aktiviti menghantar dan menyambut pundi ka ang ialah999999999..  A. bola ke il. B. gelung rotan. !. pundi ka ang. D. bola besar.1)Aktiviti kesenggangan dapat mengeratkan hubungan diantara ahli keluarga. Aktiviti berikut dapat dilakukan di rumah kecuali   A. Bermain atur. B. Bermain ongkak. !. $enyiram dan men-aga pokok bunga. D. Bermain basikal air. 10)Apakah nama pergerakan asas di atas. A. ,erus berguling dan bersedia untuk mendarat.B. 6ebahkan badan ke sisi.!. uling badan dengan kaki lurus ke atas.D. $elompat seperti katak. 3 ( 0 markah)  4
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks